Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na studia w UMFC

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (UMFC),

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia w UMFC oraz dokumentowania przebiegu studiów,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO w związku z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z poźn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861),

 5. W przypadkach konieczności przetwarzania danych nieprzewidzianych w poszczególnych przepisach zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych, którą w dowolnym momencie i bez podania przyczyny będzie można cofnąć,

 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich są zbierane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia w UMFC,

 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych przepisach prawa,

 8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz w dalszym procesie dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z przepisami prawa,

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,

 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2,

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na studia w UMFC (wersja PDF)