• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla użytkowników konta w systemie IRK UMFC 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (dalej UMFC), reprezentowany przez Rektora Uczelni.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl, 
 3. Pani/Pana dane osobowe podane podczas rejestracji konta w systemie IRK przetwarzane będą jedynie dla celów utworzenia konta w systemie IRK i umożliwienia zalogowania w nim. Dalsze dane będą od Państwa zbierane jedynie w przypadku udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia lub staż artystyczny w UMFC. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO w związku z przepisami prawa, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z poźn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm.) oraz wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi sposobów przeprowadzania rekrutacji obowiązującymi w UMFC (art. 6 ust.1 lit. e RODO),
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich są zbierane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesach  rekrutacyjnych w UMFC,
 6. Dane osobowe przetwarzane w platformie informatycznej dedykowanej do rekrutacji kandydatów na studia przetwarzane są również przez Uniwersytet Warszawski, z którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych w związku z utrzymywaniem przez UW platformy informatycznej. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych przepisach prawa, 
 7. Dane użytkowników konta przetwarzane w platformie informatycznej dedykowanej do rekrutacji przechowywane będą do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub po roku od czasu założenia konta. W przypadku użytkowników, którzy wzięli udział w procesie rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz ewentualnych odwołań – nie dłużej niż jeden rok od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji. 
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Pani/Pana dane nie będą również przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.