• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na studia w UMFC oraz studentów

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (dalej UMFC), reprezentowany przez Rektora Uczelni.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia w UMFC, a w przypadku osób przyjętych na studia w celu dokumentowania przebiegu studiów,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO w związku z przepisami prawa, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z poźn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm.),
 5. W przypadkach konieczności przetwarzania danych nieprzewidzianych w poszczególnych przepisach prawa zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych, którą w dowolnym momencie i bez podania przyczyny będzie można cofnąć, z zastrzeżeniem zachowania zgodności przetwarzania z prawem, którego dokonywano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich są zbierane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia w UMFC,
 7. Dane osobowe przetwarzane w platformie informatycznej dedykowanej do rekrutacji kandydatów na studia przetwarzane są również przez Uniwersytet Warszawski, z którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych w związku z utrzymywaniem przez UW platformy informatycznej. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych przepisach prawa,
 8. Dane przetwarzane w platformie informatycznej dedykowanej do rekrutacji kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz ewentualnych odwołań – nie dłużej niż jeden rok od momentu rozpoczęcia rekrutacji. Dane w wersji tradycyjnej (papierowej) będą przechowywane przez okres do 3 lat, natomiast osób przyjętych na studia będą dalej przetwarzane w procesie dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z przepisami prawa,
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Pani/Pana dane nie będą również przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.